Tít 1:15

Tít 1:15 VIE2010

Với người trong sạch, mọi sự đều trong sạch; nhưng với những kẻ bại hoại và vô tín thì không điều gì là trong sạch cả. Trái lại, cả tâm trí và lương tâm họ đều đã bị băng hoại.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share