Tít 1:14

Tít 1:14 VIE2010

không chú tâm vào những chuyện hoang đường của người Do Thái cũng như các điều răn dạy của những người khước từ chân lý.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share