Tít 1:13

Tít 1:13 VIE2010

Lời chứng nầy là thật. Vì vậy, con hãy nghiêm khắc khiển trách họ, để họ được mạnh mẽ trong đức tin
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share