Tít 1:12

Tít 1:12 VIE2010

Một người trong họ, một nhà tiên tri của chính họ, đã nói: “Người Cơ-rết luôn là những kẻ nói dối, những con thú dữ, những kẻ ham ăn mà lười biếng.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share