Tít 1:10

Tít 1:10 VIE2010

Có nhiều người vô kỷ luật, nhất là những người chủ trương cắt bì, hay huênh hoang và lừa dối; con cần phải làm cho họ câm miệng lại.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share