Tít 1:1

Tít 1:1 VIE2010

Phao-lô, đầy tớ của Đức Chúa Trời và sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, có nhiệm vụ đưa người được Đức Chúa Trời chọn lựa đến đức tin và sự hiểu biết chân lý, là điều phù hợp với lòng tin kính
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share