Rô-ma 10:8

Rô-ma 10:8 VIE2010

Nhưng lời ấy nói gì? “Đạo ở gần anh em, Trên môi miệng và trong lòng anh em,” Đó là đạo đức tin mà chúng tôi giảng dạy.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share