Rô-ma 10:5

Rô-ma 10:5 VIE2010

Môi-se viết về sự công chính đến từ luật pháp rằng ai làm theo những điều nầy thì sẽ nhờ đó mà sống.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share