Rô-ma 10:20

Rô-ma 10:20 VIE2010

Ê-sai lại mạnh dạn nói rằng: “Những người không tìm kiếm Ta thì đã gặp được Ta; Ta đã tỏ mình ra cho những người chẳng cầu hỏi Ta.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share