Rô-ma 10:18

Rô-ma 10:18 VIE2010

Nhưng tôi xin hỏi: Có phải là họ chưa được nghe không? Thực ra thì họ đã nghe, vì: “Tiếng của các sứ giả đã vang ra khắp đất, Và lời của họ đã truyền đến tận cùng thế giới.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share