Khải Huyền 3:9

Khải Huyền 3:9 VIE2010

Nầy, Ta ban cho con một số người thuộc về nhà hội của Sa-tan, những kẻ tự xưng là người Do Thái mà thực sự không phải, vì chúng nói dối. Nầy, Ta sẽ khiến chúng đến phủ phục dưới chân con, và chúng sẽ biết rằng Ta đã yêu thương con.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share