Thi Thiên 99
VIE2010

Thi Thiên 99

99
Ca ngợi sự thành tín của Đức Giê-hô-va đối với con dân Ngài
1Đức Giê-hô-va cai trị! Các dân tộc hãy run sợ;#Xuất 25:22.
Ngài ngự trên các Chê-ru-bim; trái đất bị rúng động.
2Đức Giê-hô-va tại Si-ôn thật vĩ đại!
Ngài được tôn cao trên mọi dân tộc.
3Nguyện họ ca ngợi danh vĩ đại và đáng sợ của Chúa.
Ngài là thánh!
4Ngài là Vua quyền năng; Ngài yêu công chính;
Ngài thiết lập sự công bằng,
Thi hành sự phán xét và công lý trong nhà Gia-cốp.
5Hãy tôn cao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta
Và thờ phượng dưới bệ chân Ngài.
Ngài là thánh!
6Trong các thầy tế lễ của Ngài có Môi-se và A-rôn,
Trong những người cầu khẩn danh Ngài có Sa-mu-ên.
Họ đã kêu cầu Đức Giê-hô-va và Ngài đáp lời họ.
7Ngài phán với họ từ trụ mây;#Xuất 33:9.
Họ tuân giữ các chứng ước Ngài
Và luật lệ mà Ngài ban cho.
8Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng con, Chúa đã đáp lời họ;
Chúa là Đức Chúa Trời hay tha thứ,
Nhưng Ngài báo trả những việc ác của họ.
9Hãy tôn cao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta
Và thờ phượng trên núi thánh Ngài;
Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là thánh!

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.