Thi Thiên 87:6

Thi Thiên 87:6 VIE2010

Khi Đức Giê-hô-va ghi các dân vào sổ Thì Ngài sẽ kể rằng: “Kẻ nầy đã sinh tại Si-ôn.” (Sê-la)
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 87:6