Thi Thiên 87:5

Thi Thiên 87:5 VIE2010

Phải, người ta sẽ nói về Si-ôn rằng: “Kẻ nầy và kẻ kia đã sinh ra tại đó”; Chính Đấng Chí Cao sẽ vững lập Si-ôn.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 87:5