Thi Thiên 87:4

Thi Thiên 87:4 VIE2010

Ta sẽ nói đến Ra-háp và Ba-by-lôn là những người quen biết ta; Kìa Phi-li-tin và Ty-rơ với Ê-thi-ô-pi; Họ nói: “Người nầy đã sinh tại Si-ôn.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 87:4