Thi Thiên 87:2

Thi Thiên 87:2 VIE2010

Đức Giê-hô-va yêu mến các cổng Si-ôn Hơn những nơi ở của Gia-cốp.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 87:2