Thi Thiên 76:6

Thi Thiên 76:6 VIE2010

Lạy Đức Chúa Trời của Gia-cốp, Khi Chúa quở trách, ngựa và người cưỡi ngựa đều ngã chết.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 76:6