Thi Thiên 76:10

Thi Thiên 76:10 VIE2010

Cơn giận loài người hẳn sẽ ngợi ca Chúa; Còn cơn giận dư lại, Chúa sẽ ngăn cản.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 76:10