Thi Thiên 76:1

Thi Thiên 76:1 VIE2010

Trong Giu-đa người ta biết Đức Chúa Trời, Danh Ngài thật vĩ đại giữa Y-sơ-ra-ên.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share