Thi Thiên 74:9

Thi Thiên 74:9 VIE2010

Chúng con chẳng còn thấy các dấu lạ, Cũng không còn nhà tiên tri nào nữa; Và giữa chúng con cũng chẳng ai biết việc nầy sẽ kéo dài bao lâu.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 74:9