Thi Thiên 74:20

Thi Thiên 74:20 VIE2010

Xin Chúa đoái đến giao ước của Ngài, Vì các nơi tối tăm của đất đều là nơi đầy bạo hành.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 74:20