Thi Thiên 74:18

Thi Thiên 74:18 VIE2010

Lạy Đức Giê-hô-va, xin nhớ rằng kẻ thù đã sỉ nhục, Và một dân ngu dại đã xúc phạm danh Ngài.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 74:18