Thi Thiên 74:17

Thi Thiên 74:17 VIE2010

Chúa đã định các ranh giới của đất, Làm nên mùa hè và mùa đông.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share