Thi Thiên 74:16

Thi Thiên 74:16 VIE2010

Ngày thuộc về Chúa, đêm cũng thuộc về Chúa; Ngài đã thiết lập mặt trăng và mặt trời.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share