Thi Thiên 74:12

Thi Thiên 74:12 VIE2010

Dầu vậy, từ nghìn xưa, Đức Chúa Trời là Vua của con Ngài thi hành sự cứu rỗi trên khắp đất.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share