Thi Thiên 74:10

Thi Thiên 74:10 VIE2010

Đức Chúa Trời ôi! Kẻ chống nghịch sẽ sỉ nhục Ngài cho đến chừng nào? Kẻ thù cứ xúc phạm danh Ngài mãi sao?
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 74:10