Thi Thiên 7:8

Thi Thiên 7:8 VIE2010

Đức Giê-hô-va phán xét các dân tộc. Lạy Đức Giê-hô-va, xin phân xử cho con theo sự công chính của con Và theo sự thanh liêm nơi lòng con.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share