Thi Thiên 7:7

Thi Thiên 7:7 VIE2010

Hãy để hội các dân tụ họp quanh Ngài; Trên ngôi cao Ngài trị vì họ.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share