Thi Thiên 7:12

Thi Thiên 7:12 VIE2010

Nếu một người không hối cải, thì Đức Chúa Trời sẽ mài gươm; Ngài giương cung chờ sẵn.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share