Thi Thiên 7:11

Thi Thiên 7:11 VIE2010

Đức Chúa Trời là thẩm phán công minh, Là Đức Chúa Trời hằng ngày nổi giận với kẻ ác.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share