Thi Thiên 7:10

Thi Thiên 7:10 VIE2010

Đức Chúa Trời là cái khiên của con, Ngài cứu vớt người có lòng ngay thẳng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 7:10