Thi Thiên 63:11

Thi Thiên 63:11 VIE2010

Nhưng vua sẽ vui vẻ nơi Đức Chúa Trời; Tất cả những người nhân danh Chúa mà thề nguyện đều sẽ tự hào. Còn miệng những kẻ nói dối sẽ bị ngậm lại.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share