Thi Thiên 63:10

Thi Thiên 63:10 VIE2010

Chúng sẽ bị phó cho sức mạnh của thanh gươm, Làm mồi cho chó rừng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share