Thi Thiên 61:7

Thi Thiên 61:7 VIE2010

Nguyện người ngồi trên ngôi mãi mãi trước mặt Đức Chúa Trời; Xin Chúa truyền sự nhân từ và chân thật Ngài gìn giữ người.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share