Thi Thiên 61:5

Thi Thiên 61:5 VIE2010

Lạy Đức Chúa Trời, Chúa đã nghe lời hứa nguyện của con, Ban cho con cơ nghiệp của những người kính sợ danh Ngài.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share