Thi Thiên 53:4

Thi Thiên 53:4 VIE2010

Bọn gian ác không hiểu biết sao? Chúng ăn nuốt dân Ta khác nào ăn bánh Và cũng chẳng hề khẩn cầu Đức Chúa Trời.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 53:4