Thi Thiên 5:8

Thi Thiên 5:8 VIE2010

Lạy Đức Giê-hô-va, vì cớ kẻ thù của con, Xin dẫn dắt con trong đường công chính của Ngài, Và san bằng đường Chúa trước mặt con.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 5:8