Thi Thiên 5:4

Thi Thiên 5:4 VIE2010

Vì Chúa chẳng phải là Đức Chúa Trời bằng lòng với điều ác; Kẻ ác sẽ không được ở với Chúa.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share