Thi Thiên 5:10

Thi Thiên 5:10 VIE2010

Lạy Đức Chúa Trời, xin trừng phạt chúng! Khiến chúng thất bại trong mưu chước mình; Xin đuổi chúng đi vì tội ác dẫy đầy, Vì chúng đã nổi loạn chống lại Ngài.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share