Thi Thiên 38:21

Thi Thiên 38:21 VIE2010

Đức Giê-hô-va ôi! Xin chớ lìa bỏ con. Đức Chúa Trời của con ôi! Xin đừng ở cách xa con.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share