Thi Thiên 38:20

Thi Thiên 38:20 VIE2010

Còn những kẻ lấy dữ trả lành chống đối con, Vì con quyết tâm theo đuổi điều lành.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share