Thi Thiên 38:15

Thi Thiên 38:15 VIE2010

Vì Đức Giê-hô-va ôi! Con để lòng trông cậy nơi Ngài, Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của con, Chúa sẽ đáp lời con.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share