Thi Thiên 38:14

Thi Thiên 38:14 VIE2010

Thật, con trở nên như người không nghe, Miệng chẳng biết đối đáp lời nào.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share