Thi Thiên 33:17

Thi Thiên 33:17 VIE2010

Nhờ ngựa để được cứu là vô ích, Uy lực của nó cũng chẳng giải cứu được ai.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share