Thi Thiên 33:12

Thi Thiên 33:12 VIE2010

Quốc gia nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, Dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình, Được phước vô cùng!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share