Thi Thiên 148:6

Thi Thiên 148:6 VIE2010

Ngài thiết lập các vật ấy vững chắc đến đời đời vô cùng; Ngài ban các quy luật để chúng không thể vượt qua.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share