Thi Thiên 148:2

Thi Thiên 148:2 VIE2010

Hỡi các thiên sứ Ngài, hãy ca ngợi Ngài! Hỡi cả thiên binh Ngài, hãy ca ngợi Ngài!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share