Thi Thiên 148:14

Thi Thiên 148:14 VIE2010

Ngài đã nâng cái sừng của con dân Ngài ngước lên, Để những người trung tín của Ngài ca ngợi Ngài, Tức Y-sơ-ra-ên là một dân gần gũi bên Ngài! Ha-lê-lu-gia!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share