Thi Thiên 148:13

Thi Thiên 148:13 VIE2010

Muôn vật hãy ca ngợi danh Đức Giê-hô-va! Vì chỉ danh Ngài đáng được tôn cao; Vinh quang Ngài ở trên cả trái đất và các tầng trời.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share