Thi Thiên 148:11

Thi Thiên 148:11 VIE2010

Các vua thế gian và các dân tộc, Vương hầu và mọi thẩm phán của thế gian
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share